ORLANDOFIT PRAVILNIK

Fitness centar je prostor okupljanja mnogo osoba na jednom mjestu u isto vrijeme, te zahtijeva primjenu pravila dobrog ponašanja, kako bi se ostvarilo zadovoljstvo vježbanja.

OPĆE ODREDBE
1. Ovi Opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu; OrlandoFit Pravilnik) uređuju odnose između OrlandoFit-a, Ugovaratelja i Korisnika, pravila korištenja usluga OrlandoFit-a i sastavni su dio svakog Ugovora o članstvu.

2. OrlandoFit je trgovačko društvo H.O.L.S. d.o.o., OIB: 23971298808, registrirano kod Trgovačkog suda u Zagrebu, za djelatnosti poboljšanja fizičke kondicije, ostale sportske djelatnosti i drugo. OrlandoFit ima fitness centre u Zagrebu, na lokaciji Nova Ves 17 (Fitness Kaptol), Radnička cesta 52 (Green Gold Gym) i Ulica kneza Branimira 29 (Fitness Branimir).

3. Ugovaratelj je osoba koja sklapa Ugovor o članstvu s OrlandoFit i to u svoje ime i za svoju korist ili u svoje ime, a za korist Korisnika. Za slučaj da sklapa Ugovor o članstvu u svoje ime i za svoju korist, Ugovaratelj se smatra Korisnikom i može biti samo fizička osoba.

4. Ugovor o članstvu je ugovor sklopljen između OrlandoFit-a i Ugovaratelja, kojim se OrlandoFit obvezuje omogućiti korištenje fitness centra u vlasništvu ili zakupu OrlandoFit-a (dalje: fitness centri), opreme u fitness centrima, programa treninga u fitness centrima i druge svoje usluge Korisniku, sve u rokovima i pod uvjetima kako određeno ovim Općim uvjetima te drugim javno objavljenim pravilima OrlandoFit-a, a Ugovaratelj se obvezuje plaćati članarinu i upisninu OrlandoFit-u, u iznosu i rokovima kako određeno ovim Općim uvjetima, Cjenikom i drugim pravilima OrlandoFit-a.
Obveze Ugovaratelja na plaćanja članarine i upisnine ne ovise o korištenju usluga od strane Korisnika.

5. Cjenik je sastavni dio OrlandoFit Pravilnika.

6. Korisnik je fizička osoba koja ima vlastito i neposredno pravo koristiti usluge OrlandoFit-a sukladno odredbama ovih Općih uvjeta, drugih pravila OrlandoFit-a te Ugovora o članstvu sklopljenog u njegovu korist.
Svoje pravo korištenja usluga OrlandoFita-a Korisnik ne može ustupiti ili prenijeti drugoj osobi, osim uz pisano odobrenje OrlandoFit-a.

7. Korisnik može biti samo punoljetna i poslovno sposobna fizička osoba. Iznimno, Korisnik može biti i osoba koja je mlađa od 18 godina, uz pisano odobrenje zakonskog zastupnika (roditelja ili skrbnika). OrlandoFit ima pravo provjere istinitosti odobrenja zakonskog zastupnika.

8. Potpisom Ugovora o članstvu Ugovaratelj potvrđuje da je pročitao i razumio OrlandoFit Pravilnik, da prihvaća prava i obveze njima propisane te da je svjestan da nepoštivanje istih može dovesti do jednostranog otkaza Ugovora o članstvu od strane OrlandoFit-a, bez mogućnosti povrata uplaćene članarine.

9. Potpisom Ugovora o članstvu Ugovaratelj koji nije ujedno i Korisnik obvezuje se s odredbama Općih uvjeta upoznati Korisnika, prezentiranjem Ugovora, Općih uvjeta i na svaki drugi prikladan način.
Početkom korištenja usluga OrlandoFit-a Korisnik potvrđuje da je upoznat sa ovim Općim uvjetima, da ih je razumio, da prihvaća njime propisana prava i obveze te da je svjestan da nepoštivanje istih može dovesti do jednostranog otkaza Ugovora o članstvu od strane OrlandoFit-a, bez mogućnosti povrata uplaćene članarine.

10. Članska iskaznica glasi na ime Korisnika te je neprenosiva. Članska iskaznica se izdaje i predaje Korisniku nakon uplate upisnine i sklapanja Ugovora o članstvu pri prvom dolasku Korisnika u fitness centar OrlandoFit-a (prilikom sklapanja Ugovora, a najkasnije 3 dana prije prvog dana korištenja usluga OrlandoFit-a, potrebno je obavijestiti OrlandoFit u kojem fitness centru će Korisnik preuzeti svoju člansku iskaznicu).
Članska iskaznica se mora predočiti prilikom svake posjete fitness centru. Ukoliko Korisnik ne predoči valjanu člansku iskaznicu ne može koristiti usluge fitness centra.
U slučaju gubitka članske iskaznice plaća se naknada za izradu nove prema važećem Cjeniku.

SKLAPANJE UGOVORA

11. Ugovaratelj ispunjava tipski obrazac Ugovora o članstvu koji je pripremio OrlandoFit, te je Ugovor sklopljen kada ga potpišu Ugovaratelj i OrlandoFit.
Obrazac za potpisivanje Ugovora se Ugovaratelju dostavlja/predaje prema njegovom odabiru, u tiskanom obliku ili elektronskom obliku (u tom slučaju potrebno je napraviti elektronski potpis).

VRIJEME NA KOJE SE UGOVOR SKLAPA
12. Ugovor se može sklopiti na vrijeme od mjesec dana (Mjesečni ugovor), 12 mjeseci (Godišnji ugovor) ili 13 mjeseci (Produženi godišnji ugovor).
Godišnji ugovor sklapa se na period od 12 mjeseci tijekom kojih Ugovaratelj plaća članarinu. Tijekom tih 12 mjeseci Korisnik ostvaruje pravo upisati pauzu u najmanjem trajanju od 10 dana, a maksimalnom trajanju od 60 dana, u bilo kojim razmacima po svom izboru i bez dodatnih objašnjenja, te se za navedeni period Korisniku produžuje članarina (do maksimakno 60 dana).
U slučaju sklapanja Produženog godišnjeg ugovora, Ugovaratelj plaća članarinu tijekom perioda od 12 mjeseci, nakon kojeg Korisnik ostvaruje pravo na jedan mjesec korištenja usluga OrlandoFit-a bez ikakvih naknada i naplata.

PLAĆANJE UPISNINE I ČLANARINE
13. Upisnina je jednokratni iznos koji Ugovaratelj plaća prilikom sklapanja prvog Ugovora o članstvu. Visina upisnine je propisana Cjenikom koji je sastavni dio Ugovora o članstvu.

14. Članarina je naknada za korištenje usluge i opreme OrlandoFit-a, te predstavlja iznos koji Ugovaratelj plaća na način i u rokovima odabranim u Ugovoru o članstvu. Visina članarine je propisana Cjenikom koji je sastavni dio Ugovora o članstvu.

15. Način i rok plaćanja članarine ovise na koje vrijeme iz članka 12. se sklapa Ugovor:
– kod Mjesečnog ugovora članarina se plaća u cijelosti unaprijed za tekući mjesec
– kod Godišnjeg i Produženog godišnjeg ugovora Ugovaratelj može odabrati jednokratno plaćanje (članarina se plaća unaprijed, obveza na plaćanje članarine dospijeva prilikom potpisivanja ugovora)
– kod Godišnjeg i Produženog godišnjeg ugovora OrlandoFit može Ugovaratelju odobriti obročno plaćanje do najviše 12 obroka (članarina se plaća unaprijed, datum dospijeće svakog obroka odredit će se prilikom odobrenja obročnog plaćanja, te će činiti sastavni dio Ugovora o članstvu)

16. Neovisno o tome je li sklopljen Mjesečni, Godišnji ili Produženi godišnji ugovor, članarina se može plaćati kreditnim ili debitnim karticama banke putem internet ili mobilnog bankarstva.

17. Ukoliko Ugovaratelj po dospijeću članarine ili pojedinog obroka članarine nije podmirio svoje dugovanje, na dužni iznos teku zatezne kamate.

18. Ukoliko Ugovaratelj po dospijeću članarine ili pojedinog obroka članarine nije podmiro svoje dugove, OrlandoFit će mu dostaviti transakcijski račun kao i opomenu te ukoliko Ugovaratelj niti u daljnjem roku od 7 dana od uredne dostave opomene ne podmiri tražbinu, OrladnoFit ima pravo otkazati Ugovaratelju Ugovor o članstvu, pri čemu Ugovaratelj gubi pravo na povrat do tad uplaćenih članarina.
Dospjele, a neisplaćene obroke članarine OrlandoFit naplatit će ovršnim ili drugim sudskim postupkom.

VRSTE ČLANSTVA
19. Članstva se razlikuju ovisno o aktivnostima, broju dolazaka i općenito usluga OrlandoFita na koje Korisnik ima pravo po Ugovoru članstva, te su ista detaljno uređena i navedena u Cjeniku.
OSTALE OBVEZE UGOVARATELJA I KORISNIKA

20. Korisnici su obvezni pridržavati se radnog vremena fitness centra te su dužni napustiti fitness centar u naznačeno vrijeme zatvaranja. OrlandoFit pridržava pravo izmjene radnog vremena centra. Obavijest o promjeni radnog vremena će unaprijed biti naznačena u prostorijama centra kao i objavljena na web stranici OrlandoFit-a.

21. Opremu za fitness valja koristiti sukladno uputama i namjeni konkretne opreme. OrlandoFit nije odgovoran za posljedice nepravilnog korištenja opreme.

22. Svaki oblik korištenja fitness centra provodi se na vlastiti rizik Korisnika, te OrlandoFit i njegovi zaposlenici ne mogu biti odgovorni za bilo kakvu štetu i/ili ozljedu koja nastane Korisniku.
Sve usluge OrlandoFit-a, uključujući i svu opremu u fitness centrima Korisnik koristi na vlastitu odgovornost. Korisnik je dužan voditi računa o tome da ne postoje prepreke za bavljenje odabranim programom i uslugama OrlandoFit-a, uključujući i odabranu opremu u fitness centru, kao i o tome da sudjelovanje u tjelesnoj aktivnosti, odnosno uključivanje u programe OrlandoFit-a predstavlja rizik od ozljede, srčanog udara, čak i smrti, kao i drugih sličnih opasnosti.
OrlandoFit i njegovi zaposlenici ne mogu odgovarati za bilo kakvu štetu i/ili slična potraživanja Korisnika, koja bi mu eventualno nastala zbog korištenja usluga, programa i opreme OrlandoFit-a.

23. Korisnici individualnih treninga su obavezni rezervirati termin treninga, direktnim dogovorom s instruktorom, na recepciji fitness centra ili online rezervacijom, te istim kanalima komunikacije na vrijeme otkazati dogovoreni termin najmanje 12 sati ranije, ukoliko nisu u mogućnosti doći na trening.
Korisnik je dužan poštivati početak i kraj treninga, tj dogovoreno vrijeme treninga jer u slučaju kašnjenja Korisnika gubi pravo rezervacije treninga.

24. Svi polaznici grupnih programa trebaju rezervirati odabrani termin treninga, a najmanje 2 sata ranije otkazati svoje mjesto u grupi. Rezervaciju mjesta u grupi moguće je napraviti putem web ili mobilne aplikacije, pozivom na info telefon fitness centra ili putem emaila. U slučaju većeg broja Korisnika, prednost vježbanja imaju Korisnici koji su napravili rezervaciju.
Korisnik je dužan poštivati početak i kraj treninga, tj dogovoreno vrijeme treninga. U slučaju kada Korisnik nije na početku treninga u dvorani, odnosno kada zakasni na rezervirani termin treninga, gubi pravo sudjelovanja na rezerviranom terminu treninga, a njegovo mjesto može preuzeti drugi Korisnik.

U slučaju kada Korisnik dva puta unutar dva tjedna nije na početku treninga u dvorani, odnosno zakasni ili uopće ne dođe na rezervirani termin treninga, može izgubiti pravo rezervacije termina treninga naredna dva tjedna.

25. Korisnicima je u saunu dozvoljeno ulaziti isključivo bez odjeće i obuće, što podrazumijeva da je ulazak u saunu zabranjen i u donjem rublju, kupaćim gaćicama i kupaćim kostimima, natikačama i slično.

Prije korištenja saune obavezno je tuširanje Korisnika iz higijenskih razloga.

Prilikom sjedenja ili ležanja u sauni Korisnici su obavezni koristiti čisti ručnik koji je potrebno staviti ispod svih dijelova tijela uključujući i stopala.

Korisnici finske saune peć polijevaju samostalno, te su prilikom toga dužni voditi računa o drugim osobama koje istovremeno borave u sauni.

U saunama su se Korisnici osobito dužni pridržavati tzv. „PRAVILA TIŠINE“ te voditi računa da ne ometaju druge Korisnike u opuštanju. Detaljna pravila kojih su se Korisnici dužni pridržavati nalaze se na ulazu u saune.

26. Korisnik mora voditi računa o osobnoj higijeni (osobito o mirisnoj komponenti), kako bi atmosfera za vježbanje bila što ugodnija.

27. Korisnici su obavezni održavati prostorije urednima, pristojno se ponašati, te se izražavati na način koji ne uznemiruje druge članove. Isto tako se obvezuju koristiti ručnike tijekom treninga i nositi propisnu i čistu sportsku odjeću. Nije dopušteno ulaziti u prostorije za trening i opuštanje u obući koja se nosi van tih prostorija. Korisnik je obvezan obrisati i očistiti opremu i trenažere nakon korištenja.

28. Utezi, bućice, šipke i druga pokretna oprema se nakon korištenja mora vratiti na mjesto predviđeno za odlaganje istih.

29. Nije dozvoljeno zauzimanje više radnih mjesta odjednom, niti sjedenje i odmaranje na spravi, već se ista nakon odrađene serije treba prepustiti drugima.

30. Zabranjeno je unošenje sportskih torbi, vrećica ili slično, u prostor za vježbanje. Navedene predmete potrebno je ostaviti u garderobnim ormarićima.
Zabranjeno je unošenje hrane i korištenje staklenih posuda u prostoru za trening.

31. OrlandoFit nije odgovoran za osobne predmete ostavljene unutar prostorija fitness centra, te ne odgovara za gubitak ili krađu istih. Svi osobni predmeti moraju biti uklonjeni iz ormarića nakon završetka korištenja istih.
Korisnik se može obratiti osoblju OrlandoFit-a ukoliko ima vrijednije predmete koje bi htio dati na čuvanje tijekom boravka u prostorijama fitness centra.

32. Pušenje, konzumacija i prodaja alkohola, droga i ilegalnih preparata su strogo zabranjeni. OrlandoFit ima pravo otkazati Ugovor o članstvu Korisnicima koji se ne pridržavaju ove zabrane, te će takvi Korisnici biti odmah udaljeni iz centra.

33. Korisnici ne smiju ulaziti u prostorije za osoblje. Također je zabranjeno postavljati bilo kakve postere i/ili osobne informacije bez suglasnosti uprave OrlandoFita-a. Zabranjeno je svako snimanje i/ili slikanje zaposlenika OrlandoFit-a i drugih Korisnika ili osoba koje borave u prostoru fitness bez prethodne suglasnosti, odnosno pisane privole za isto.

34. Korisniku (uključujući i Korisnike koji su vanjski osobni treneri i instruktori) je zabranjeno koristiti fitness centre, kao i opremu fitness centra u komercijalne svrhe, primjerice provoditi osobni fitness trening ili pružati druge usluge osobnih savjeta za treniranje drugih članova i slično bez prethodnog dogovora i pisanog odobrenja Uprave OrlandoFit-a. Nije dozvoljena niti jedna osobna vrsta reklamiranja u prostorijama fitness centra, ukoliko ista nije definirana i odobrena od strane OrlandoFit-a.
Treneri koji vode osobne i/ili grupne treninge unutar prostorija OrlandoFit-a su isključivo zaposlenici i suradnici tvrtki OrlandoFit-a ili trgovačkih društava, udruga i klubova s kojima OrlandoFit ima definirane ugovorne odnose o pružanju takvih usluga.

35. Ako se utvrdi da je Korisnik tijekom svog boravka u fitness centru bio nasilan ili da je nekome prijetio bit će trenutno udaljen iz prostorija OrlandoFit-a.

36. Za slučaj neprimjerenog ponašanja, osoblje Orlandofita ovlašteno je opomenuti Korisnika, naložiti mu primjereno ponašanje i/ili ga udaljiti iz fitness centra. Takve naloge, opomene i radnje, Korisnik je dužan poštivati i sukladno njima uskladiti svoje ponašanje.

37. Ako Korisnik prekrši bilo koje od pravila iz članka 31-35, OrlandoFit može u bilo kojem trenutku otkazati Ugovor, bez omogućavanja otkaznog roka i bez obveze povrata članarina uplaćenih do trenutka otkaza.

OBVEZE ORLANDOFIT-a
38. OrlandoFit se obvezuje osigurati prostorije za vježbanje sukladno propisanim zakonskim uvjetima poslovanja fitness centra, te svu opremu i rekvizite za vježbanje, kao i dodatne prostorije potrebite za kvalitetno pružanje usluga.

39. OrlandoFit se obvezuje cjelokupnu opremu i rekvizite redovito održavati, servisirati i držati je u ispravnom i funkcionalnom stanju.

40. OrlandoFit se obvezuje redovito održavati urednost i čistoću svih korisnih površina i prostorija fitness centra.

OTKAZ UGOVORA
41. Ugovor o članstvu mogu otkazati Ugovaratelj, Korisnik i Orlandofit pod uvjetima iz OrlandoFit Pravilnika.

42. Godišnji ili Produženi godišnji Ugovor o članstvu Ugovaratelj i/ili Korisnik mogu redovito otkazati najranije nakon isteka 8 (osam) mjeseci od dana sklapanja Ugovora.

Ugovaratelj i/ili Korisnik mogu otkazati Godišnji ili Produženi godišnji Ugovor o članstvu s obročnim plaćanjem isključivo na dan dospijeća obroka članarine (i to najranije na dan dospijeća osmog obroka članarine). U slučaju da je otkaz dan nakon dana dospijeća posljednjeg obroka, smatrati će se da se Ugovor otkazuje s danom dospijeća prvog narednog obroka članarine.

Otkaz se daje pisano, izjavom koja je vlastoručno potpisana te poslana preporučenom pošiljkom OrlandoFit-u ili osobnim dolaskom u bilo koji OrlandoFit centar uz predočenje osobne iskaznice, gdje je Ugovaratelju i Korisniku dostupan obrazac o otkazu Ugovora koji je potrebno ispuniti i vlastoručno potpisati.

Ugovaratelj ima pravo povrata dijela jednokratno plaćene članarine samo u situacijama opisanim u ovom članku, i to ovisno o trenutku otkaza Ugovora, kako slijedi:
– 25 % uplaćenog iznosa po Godišnjem ili Produženom godišnjem Ugovoru, za slučaj otkaza u periodu od 9. do 10. mjeseca
– 10 % uplaćenog iznosa po Godišnjem ili Produženom godišnjem Ugovoru, za slučaj otkaza u periodu od 11. do 12. mjeseca

43. Iznimno od odredbe u točki 41. Ugovaratelj i/ili Korisnik Godišnji ili Produženi godišnji Ugovor mogu izvanredno otkazati i prije isteka roka (od 8 mjeseci) iz prethodnog članka, pod sljedećim uvjetima:
– ako Korisnik (i/ili Ugovaratelj) dostavi pisanu liječničku dokumentaciju o trajnom invaliditetu ili trajnoj bolesti koja onemogućava Korisnika da nastavi koristiti usluge OrlandoFit-a, te uz uvjet da je trajni invaliditet ili bolest nastala nakon sklapanja Godišnjeg ili Produženog godišnjeg Ugovora
– ako Korisnik (i/ili Ugovaratelj) dostavi potvrdu o otkazu Ugovora o radu (koji je neprekinuto trajao najmanje godinu dana), tj dokaz o novonastaloj nezaposlenosti, uz potvrdu Zavoda za zapošljavanje da trenutno nema drugih primanja, čime su njegova materijalna primanja smanjena i onemogućuju mu izvršavanje ugovornih obveza
– ako Korisnik (i/ili Ugovaratelj) smatra da su nastupile posebne okolnosti zbog kojih nastavak Ugovora nije moguć, ima pravo uputiti email sa zahtjevom za otkaz Ugovora i pratećom dokumentacijom na: info@orlandofit.hr, te će Uprava OrlandoFita u roku od 14 dana od zaprimanja odlučiti o predanom zahtjevu za otkaz uzimajući u obzir okolnosti svakog pojedinog slučaja. U slučaju odobravanja zahtjeva za otkazom zbog posebnih okolnosti, otkazni rok iznosi mjesec dana. Ugovaratelju koji je odabrao obročni način plaćanja neće se naplatiti mjesečne rate za obroke nakon isteka otkaznog roka (Korisnik i/ili Ugovaratelj dužni su predati zahtjev za otkazom zbog posebnih okolnosti najkasnije na dan dospijeća obroka članarine ukoliko žele da im već od slijedećeg započetog mjeseca teče otkazni rok). Ugovaratelj koji je odabrao jednokratno plaćanje ima pravo na povrat dijela članarine za mjesece nakon isteka otkaznog roka. U slučaju otkaza Ugovora zbog posebnih okolnosti, OrlandoFit zadržava pravo naplate 5% od iznosa plaćene članarine na ime troškova obrade zahtjeva.

44. Osim u slučajevima iz čl. 41 i 42 Ugovaratelj nema pravo povrata dijela jednokratno plaćenih sredstava u slučaju otkaza Ugovora o članstvu.

45. Ugovaratelj koji je otkazao Ugovor o članstvu, može sklopiti novi Ugovor o članstvu s OrlandoFit-om nakon proteka roka od 5 mjeseci, osim ako je do otkaza došlo zbog situacija opisanih u čl. 42.

46. Mjesečni ugovor Ugovaratelj i/ili Korisnik ne mogu otkazati.

47. OrlandoFit može otkazati Mjesečni, Godišnji ili Produženi godišnji ugovor, u sljedećim slučajevima:
– ako Ugovaratelj ne ispuni svoje dospjele obveze niti nakon 7 dana od primitka opomene o neplaćanju i transakcijskog računa
– ako Korisnik prekrši bilo koje od pravila ponašanja iz članka 31-35
– ako Korisnik opetovano (više od 3 puta) krši druga pravila ponašanja iz ovih Općih uvjeta

48. OrlandoFit u slučajevima iz prethodnog članka može izvanredno otkazati Mjesečni, Godišnji ili Produženi godišnji ugovor, bez otkaznog roka. Takav otkaz ima trenutni učinak, te Ugovaratelj nema pravo na povrat do tada plaćenih dospjelih članarina.

ZAMRZAVANJE ČLANARINE
49. Korisnik koji je ugovorio Godišnji ili Produženi godišnji ugovor ima mogućnost dugotrajnog zamrzavanja članarine (u trajanju od najmanje 3 mjeseca, a najviše godinu dana) samo ako ispunjava sljedeće uvjete i kriterije:
– ako dostavi pisanu liječničku dokumentaciju o privremenoj nesposobnosti uzrokovanoj bolesti ili ozljedi koja je u kontradikciji s usmjerenim vježbanjem
– ako je Korisnik u trudnoći i ne preporuča mu se vježbanje, o čemu je također potrebno dostaviti pisanu liječničku dokumentaciju

50. Korisnik koji je ugovorio Godišnji ugovor ima specijalne pogodnosti upisa pauze od najmanje 10 dana a najviše 60 dana, bez posebnih objašnjenja, kako je to opisano u čl. 12.

51. Korisnik koji je ugovorio Mjesečni ugovor, ima mogućnost upisati pauzu u trajanju od najmanje 7 dana a najviše 30 dana. Pauzu je moguće upisati maksimalno 3 puta tijekom kalendarske godine.

52. Pauza i zamrzavanje produljuje vrijeme trajanja članarine sukladno broju dana provedenih na pauzi, tj zamrznutom broju dana, ali ne odgađa dinamiku naplate i dospijeće plaćanja redovitih ugovorenih obroka članarine.

PRESTANAK UGOVORA O ČLANSTVU
53. Ugovor o članstvu prestaje:
– istekom roka na koji je bio sklopljen
– uredno dostavljenom izjavom o otkazu iz čl. 41
– uredno dostavljenom izjavom o otkazu zajedno sa cjelokupnom potrebnom dokumentacijom iz prve ili druge točke čl. 42, na adresu OrlandoFit-a
– istekom otkaznog roka u slučaju odobrenja zahtjeva za otkazom Ugovora zbog posebnih okolnosti iz treće točke čl. 42
– danom predaje izjave o otkazu na pošti, u slučaju kada OrlandoFit otkazuje Ugovor o članstvu

54. Neovisno o načinu prestanka Ugovora, OrlandoFit ima pravo naplatiti sve obveze koje su dospjele do dana prestanka Ugovora.

ZAŠTITA I KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA
55. Društvo H.O.L.S d.o.o. je voditelj obrade te je kao takav obveznik primjene UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu Opća uredba o zaštiti podataka).
Službenik za zaštitu osobnih podataka je Darja Patko, Nova Ves 17, 10 000 Zagreb, email: info@orlandofit.hr.

56. Osobni podaci u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.
U smislu Opće uredbe o zaštiti podataka ispitanik je svaki pojedinac (fizička osoba) od kojeg voditelj obrade prikuplja i obrađuje osobne podatke.
Svoju politiku zaštite osobnih podatka H.O.L.S d.o.o. temelji na načelima zakonitosti, poštenosti, transparentnosti, ograničavanja svrhe i smanjenja količine podataka, točnosti osobnih podataka, ograničenje pohrane, cjelovitosti i povjerljivosti, te pouzdanosti.

57. Osobni podaci obrađuju se na temelju privole ispitanika, legitimnih interesa Društva, izvršenja ugovora te drugog zakonskog razloga.
Ukoliko se osobni podaci obrađuju temeljem jasne i izričito dane privole ispitanika, jednom dana privola u svakom se trenutku može povući bez da to utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Prednje podrazumijeva i pravo odjave od zaprimanja newsletter u bilo kojem trenutku.
Privolu za obradu osobnih podataka dijeteta mlađeg od 16. godina mora dati nositelj roditeljske skrbi za to dijete.

58. Osobni podaci obrađuju se u svrhu:
• evidencije radnika i obračuna plaće;
• odabira kandidata za posao temeljem određenog natječaja, prijave, molbe za posao;
• ispunjavanja ugovornih obveza Društva prema klijentima – poslovnim partnerima (primjerice knjigovodstveno evidentiranje kupaca i dobavljača, evidencije poslovnih događaja, te prikupljanja podataka radi obavljanja platnog prometa s partnerima – gotovinskog i bezgotovinskog i izvješćivanje partnera o stanju potraživanja i stanju obveza);
• ispunjavanja zakonskih obveza Društva;
• marketinške svrhe (primjerice dostavu obavijesti o komercijalnim akcijama, novim proizvodima i uslugama, newsletter-a, edukacijama itd.);
• poboljšanja usluge (primanje obavijesti vezanih za rad OrlandoFit-a,prigodnih čestitki za rođendane i ostale);
• istraživanje tržišta i rješavanje reklamacija i sporova
• pojedinačnog i sigurnog identificiranje korisnika usluge;
• zaštita osoba i imovine;
• ostvarivanje prava iz ugovora.

59. Ispitanik čiji se osobni podaci obrađuju ima pravo informiranja, pravo od voditelja obrade zatražiti pristup svim svojim osobnim podacima, ispravak ili brisanje osobnih podataka, ograničavanje obrade, pravo na prenosivost podata, pravo protivljenja profiliranju, kao i pravo prigovora na obradu te prigovora nadzornom tijelu. Svoja prava ispitanik može ostvariti podnošenjem zahtjeva službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-mail: info@orlandofit.hr.
Društvo sve prikupljene podatke čuva na siguran način, uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite. Osobni podaci koje Društvo prikuplja dostupni su samo radnicima Društva kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla i izvršenje zakonskih obveza Društva.
Društvo prikuplja samo one osobne podatke koji su mu osobno dostavljeni od strane ispitanika i/ili one podatke koji su nužni za ispunjenje obveza.
Društvo može prikupljene osobne podatke otkriti drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi, tijelu javne vlasti, agenciji ili drugom tijelu u kojem slučaju je Društvo dužno primjenjivati pravila o zaštiti podataka prema svrhama obrade te je dužno informirati ispitanika o primateljima ili kategorijama primatelja osobnih podataka kako bi se osigurala poštena i transparentna obrada.
Zaštita osobnih podataka je ugrožena ako je došlo do gubitka podataka, krađe podataka, ako su podaci došli na uvid i/ili korištenje nekome tko nema ovlasti ili prava na to i slični slučajevi povrede osobnih podataka.
Povreda osobnih podataka (incident) uključuje i svaku situaciju u kojoj nije došlo do neželjenog događaja, ali je postojala velika opasnost (vjerojatnost) da do njega dođe jer Društvo i//ili izvršitelji obrade i/ili primatelji obrade nisu poštivali pravila i procedure Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona, te pravila internih akata Društva kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.
Službenik za zaštitu podataka evidentira dojave odnosno prigovore u Evidenciji povreda osobnih podataka (incidenata) koju vodi Društvo.
O zaprimanju dojave odnosno prigovora o povredi osobnih podataka Službenik za zaštitu podataka obavijestit će Upravu Društva.
U slučaju povrede osobnih podataka Društvo bez nepotrebnog odgađanja i ako je izvedivo, najkasnije 72 sata nakon saznanja o toj povredi, izvješćuje Agenciju za zaštitu osobnih podataka o povredi osobnih podataka, osim ako nije vjerojatno da će povreda osobnih podataka prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca.
U slučaju povrede osobnih podataka Društvo bez nepotrebnog odgađanja obavješćuje ispitanika o povredi osobnih podataka.

60. Osobni podaci koji se prikupljaju voditelj obrade pohranjivat će za vrijeme potrebno za ispunjenje svrhe obrade te daljnjih 5 godina od prestanka svrhe nakon čega će isti biti pobrisani, ako ne postoji drukčija zakonska obveza za Društvo.

61. Ugovaratelj i Korisnik odgovaraju za ažurnost osobnih podataka, točnu adresu i osobne kontakte. Smatra se da su važeći oni podaci o kojima su Ugovaratelj i Korisnik zadnje obavijestili OrlandoFit. U slučaju promjene navedenih podataka Ugovaratelj i Korisnik će bez odgode obavijestiti OrlandoFit o novim podacima, pisanim putem.

DOSTAVA
62. Dostava otkaza, opomena te svih obavijesti od kojih za neku od stranka počinje teći rok za poduzimanje određene radnje, vršiti će se na adrese naznačene u Ugovoru o članstvu, a na neku drugu adresu samo ako su Ugovaratelj i Korisnik o istoj naknadno obavijestili OrlandoFit, sukladno odredbama članka 60.
Dostava se vrši preporučenom pošiljkom i smatra se uredno izvršenom danom predaje pismena prijemnom poštanskom uredu.

OSTALE ODREDBE
63. Odredbe ovog Pravilnika i svih njegovih sastavnih dijelova (Cjenik) primjenjuju se dana sklapanja Ugovora o članstvu. Sve eventualne naknadne promjene obvezuju/primjenjuju se od dana kada su Ugovaratelj i Korisnik obaviješteni o njima.

64. OrlandoFit zadržava pravo isticanja i nuđenja posebnih pogodnosti (dalje: akcije) za postojeće i/ili za buduće članove. Akcije obvezuju OrlandoFit od dana njihova isticanja, ako u samoj akciji nije drugačije navedeno.
Prihvatom akcije smatra se početak korištenja akcijskih usluga ili sklapanja odgovarajućeg ugovora, ako se akcija samo na taj način može koristiti, a što će biti navedeno u akciji. Za slučaj sklapanja Ugovora po akciji, na Ugovor se uz akcijske pogodbe primjenjuje i ovaj Pravilnik sa svim njegovim sastavnim dijelovima, s time da u slučaju neslaganja pojedinih odredbi, prednost imaju akcijske odredbe.

65. U slučaju spora glede prava i obveza ili cjenika koji su sastavni dio Ugovora o članstvu, nadležan je sud u Zagrebu.

66. Osobama koji nisu Korisnici i/ili koji ne vježbaju nije dozvoljen boravak u prostorima dvorana, prostorima sa trenažerima, odnosno svim prostorima za vježbanje, gdje se nalaze trenažeri, slobodni utezi i svi ostali rekviziti namijenjeni za vježbanje. Boravak u objektu fitness centra navedenih osoba je zbog njihove sigurnosti dozvoljen samo u prostorima bara fitness centara.

67. Iznimno od čl. 4, OrlandoFit može pružati svoje usluge i izvan fitness centra u svojem vlasništvu ili zakupu bez da omogući Korisniku korištenje opreme OrlandoFit-a, kao primjerice pružanje usluge putem interneta. U takvim iznimnim slučajevima, ugovor se može sklopiti na kraće vrijeme nego što je propisano čl. 12. te OrlandoFit može odlučiti da ne naplaćuje upisninu iz čl. 13. Ukoliko OrlandoFit ne pruža uslugu u fitness centru u svojem vlasništvu ili zakupu, tj ako se ista ne pruža na opremi OrlandoFit-a, utoliko je Korisnik dužan sam osigurati da vježbanje provodi u sigurnim uvjetima, s adekvatnom i ispravnom opremom te prikladnom odjećom i obućom, korisnik je isključivo sam odgovaran za bilo kakvu štetu i/ili ozljedu koja može nastati. Korisnik vježba i koristi predmetnu uslugu OrlandoFit-a na vlastitu odgovornost te OrlandoFit i njegovi zaposlenici ne mogu biti odgovorni za bilo kakvu štetu i/ili ozljedu koja može nastati Korisniku tom prilikom.

U slučaju pružanja usluge putem interneta smatra se da je Korisnik uplatom članarine za predmetnu uslugu i sklapanjem Ugovora dao isključivu privolu za obradu osobnih podataka putem videokamere. U tom slučaju svrha obrade osobnih podataka je pružanje ugovorene usluge od strane OrlandoFita.